ESEMÉNYNAPTÁR

June 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

szgyf_banner.jpg

GYERMEKVÉDŐ HÍVÓSZÁM

 06 80 212-021

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (7) bekezdés b) pontja 2017. január elsejétől nevesíti a gyermekvédő hívószám működtetésével kapcsolatos feladatot:

„Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv gondoskodik a jelzőrendszer hatékony működését és fejlesztését szolgáló

a) képzések szervezéséről, módszertan kidolgozásáról, és
b) 24 órás, ingyenesen hívható telefonos szolgáltatás működtetéséről.”

A hivatkozott jogszabálynak megfelelően az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntése alapján a gyermekvédő hívószámot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság működteti.

A Gyermekvédő hívószám 06 80/ 212-021 telefonszám a nap 24 órájában ingyenesen hívható.

 

 

A telefonszámon bárki ingyenesen tehet bejelentést gyermek, vagy felnőtt veszélyeztetettségére. A bejelentést azonnal továbbítják az illetékes hatóság, indokolt esetben a rendőrség részére.


Kapcsolattartási tájékoztató

Ikt:90305-A/129-255/2020.

A koronavírus terjedésének megelőzésére, és a kockázatok csökkentése érdekében a korlátozó intézkedések feloldása mellett a védekezéshez és a megelőzéshez szükséges feltételek biztosítása továbbra is indokolt és szükséges a gyermekvédelmi szakellátási intézményekben is.

Tájékoztatom, hogy intézményünkben a gyámhatóság által érvényben lévő szabályozás alapján biztosítjuk a szülők, hozzátartozók és gyermekek közötti kapcsolattartást.

A gyermekek, fiatal felnőttek, szülők és hozzátartozók, munkatársak egészségének megóvása érdekében további védekezési és megelőzési intézkedések szükségesek az alábbiak figyelembe vételével:

-          Kapcsolattartáson csak egészséges személy vehet részt.

-          Az intézménybe való belépéskor szükséges az alapvető kézfertőtlenítés megtétele a kihelyezett kézfertőtlenítő igénybevételével.

-          A kapcsolattartás megkezdése előtt a kapcsolattartó személy az új koronavírus okozta fertőzés (COVID-19) terjedésének megelőzése érdekében „Látogatói nyilatkozatot” köteles kitölteni.

-          A kapcsolattartó helyiségben a 2 méter védőtávolság betartása szükséges.

-          Intézményünk területén kérjük az alapvető higiénés szabályok betartását.

-          A helyes kézmosás folyamatát a kézmosók felett kihelyezett plakát segíti.

Kérjük kézmosásnál a folyékony szappan és a papírtörlő, illetve tüsszentés, köhögés esetén a papírzsebkendő használatát.

Tájékoztatom, hogy az érintettek számára kitöltendő „Látogatói nyilatkozat” mellékletét képező „Adatkezelési tájékoztató” Intézményünk honlapján, melynek elérhetősége www.bkmgyvk.hu,  megtalálható.

Kérjük a fentiek betartását mindannyiunk egészségének megóvása érdekében.

Kecskemét, 2020. augusztus 17.

Kovács Andrásné

 intézményvezető


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

COVID-19 KORONAVÍRUS TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN KEZELT SZEMÉLYES és KÜLÖNLEGES SZEMÉLYES ADATOKRÓL

A Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat a jelen tájékoztatóval az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében közérthető módon kívánja az adatkezeléssel érintett természetes személyt tájékoztatni a jelen egészségügyi válsághelyzetben elrendelt járványügyi készültség idején a COVID-19 koronavírus terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedések miatt kezelt adataival kapcsolatosan az EURÓPAI PARLAPNET ÉS TANÁCS (eu) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) alapján.

 1. Adatkezelő: Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 6000 Kecskemét, Kiskert tér 6.

 2. Az adatkezeléssel érintett természetes személy („Érintett”):

Az adatkezelő valamennyi közalkalmazottja/munkavállalója, továbbá az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban lévő partnere, illetve az Intézményben élő személy látogatója az Intézmény területére való belépés esetén.

 1. Az adatkezelés célja és módja:

3.1. Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja - a közalkalmazottai/munkavállalói, a munkavállalóival együtt az Intézmény területén dolgozó, továbbá az Intézményben élő személy látogatói - valamennyi személy biztonságát és egészségének megőrzését, a kialakult egészségügyi válsághelyzetben a fertőzés megelőzését és a hatóságok munkájának a járvány megelőzésével kapcsolatos munkájának segítését. Ennek érdekében az Adatkezelő felhívta a közalkalmazottait/munkavállalóit, az Intézmény területén dolgozó szerződéses partnereit valamint az Intézményben élő személy látogatóit, az Érintetteket, hogy haladéktalanul jelentsék be amennyiben a nyilatkozatuk aláírását megelőző 14 napban tartózkodtak a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020. (VII.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kiadott országos tisztiorvosi határozatban a nyilatkozatuk kitöltésének napján aktuálisan megjelölt országok területén illetve az Érintettel közvetlen kapcsolatba került közvetlen környezetében élő személy vagy az Érintett hozzátartozója tartózkodott ilyen területeken.

Jelentsék be azt is ha érintkeztek olyan személlyel, aki a nyilatkozatuk aláírását megelőző 14 napban utazott be a Korm. rendelet alapján kiadott országos tisztiorvosi határozatban, a nyilatkozatuk kitöltésének napján aktuálisan megjelölt országokból.

Adatkezelő felhívta az Érintetteket, hogy haladéktalanul jelentsék be amennyiben a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) által a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban követendő járványügyi és infekciókontroll szabályai (NNK Eljárásrend) szerint valószínűsített vagy megerősített fertőzés eseteivel érintett személlyel kapcsolatba kerültek akár maguk, akár közvetlen környezetükben élő személy vagy hozzátartozóik.

Jelentsék be azt is ha a nyilatkozattételüket megelőző 14 napban olyan egészségügyi intézményben jártak, ahol tudomásuk szerint koronavírus megbetegedésben szenvedő személyt kezelnek, továbbá azt is jelentsék be hogy a COVID-19 fertőzöttség általános tüneteit észlelték-e magukon, amennyiben igen, úgy éltek –e jelzéssel háziorvosuk felé.

3.2. A fenti adatbekérések és ezen adatok célja a COVID-19 koronavírus fertőzés újabb megjelenésének és terjedésének megelőzése, a megbetegedések kockázatának csökkentése és ezáltal az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megteremtése a munkahelyen/Intézményben, ezért amennyiben valamely Érintett úgy nyilatkozik, hogy vele szemben a fenti feltételek fennállnak, úgy az Adatkezelő a szükséges intézkedéseket megteszi.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok tekintetében a GDPR. 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás illetve közfeladatot ellátó szervezeti minőségében tekintettel az alapfeladat zavartalan ellátásának szükségességére a GDPR. 6.cikk (1) bekezdés e) pontja.

A személyes adatok különleges kategóriájába eső adatok (egészségügyi adatok) adatkezelésének jogalapja a GDPR. 9. cikk (2) bekezdés b) pontja

 1. Az adatkezelés által érintett személyes adatok:

 • Érintett neve

 • Érintett születési ideje

 • Érintett lakcíme

 • Érintett egészségügyi állapota a COVID-19 koronavírus fertőzéssel kapcsolatban illetve fertőzésre utaló egészségügyi jelek (NNK Eljárásrendben foglalt esetkategóriák szerint)

 • Kapcsolata valószínűsített vagy megerősített COVID-19 fertőzöttel

 1. A nyilatkozat tartalmát megismerő személyek köre:

Az érintettek által rendelkezésre bocsátott információhoz kizárólag az Adatkezelő azon munkatársai férnek hozzá, akiknek a munkájuk végzéséhez erre kifejezetten szükség van, viszont az Adatkezelő fertőzés veszély esetén az érintett kormányzati szerveknek adatot szolgáltat a járványhelyzet megelőzése céljából.

 1. Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő az Érintettek nyilatkozatával kapcsolatos személyes adatait a szükséges ideig, de maximum a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültség megszüntetéséig őrzi, utána automatikusan törli.

 1. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai :

8.1. Az irányadó magyar és európai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően az Érintett jogosult személyes adataihoz hozzáférést kérni, a személyes adatai helyesbítését kérni, a személyes adatai törlését kérni, a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (v) személyes adatai tekintetében adathordozhatósággal élni, és tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen.

8.2. A fenti jogokkal kapcsolatban az Adatkezelő rögzíti, hogy egyes esetekben az adott kérés teljesítése az adat természete miatt nem vagy csak korlátozottan lehetséges, illetve hogy a fenti jogosultságok nem korlátlanok, és annak gyakorlását az irányadó adatvédelmi szabályok feltételekhez köthetik.

8.3. Az Érintett a fenti jogait az Adatkezelő címére küldött postai levél Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, 6000 Kecskemét, Kiskert tér 6. vagy e-mail címére küldött elektronikus levél Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő a megkereséseket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 1 (egy ) hónapon belül megválaszolja. Szükség esetén figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

8.4. Az Érintett jogosult panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel.: +36-1-391-1400, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., honlap: www.naih.hu) illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt választása szerint a lakóhelye vagy tartozódási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

 

Kecskemét, 2020. 08. 17.